INFORMACJA DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

 Szanowni Państwo,

Szkoła w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania będzie w dalszym ciągu realizowała swoje zadania. Dnia 20 marca 2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Obecnie zbierane są informacje o możliwościach wykonywania zadań jak również trudności związanych z brakiem lub ograniczeniem dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu. W tym miejscu – Apel do Rodziców informujcie rzetelnie wychowawców swoich dzieci o pojawiających się w tym zakresie utrudnieniach.

W celu realizacji zadań szkoły w dniu 20.03.2020 r. podjęta została inicjatywa publikowania wszystkich materiałów na stronie szkoły w celu dalszego realizowania podstawy programowej.

Ustalono:

 1. Nauczyciele będą realizowali podstawę programową w oparciu o wybrane programy edukacyjne, w zależności od potrzeb programy te będą modyfikowane.
 2. Realizacja planu nauczania będzie przebiegała zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem zajęć.
 3. Nauczyciele będą na bieżąco przygotowywać materiał do realizacji z poszczególnych przedmiotów na dany dzień.
 4. Materiał do nauki będzie zamieszczany na stronie internetowej w zakładce
  Menu główne: Przedszkole – nauka zdalna, Klasy 1-3 – nauka zdalna, Klasy 4-8 – nauka zdalna, dla danej klasy. Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu może być udostępniony przez telefon.
 5. Materiały dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju jak i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą przekazane przez nauczycieli specjalistów na indywidualne adresy poczty elektronicznej i nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły.
 6. Uczniowie/Rodzice na adres służbowy nauczycieli, podany w zakładce Kadra mogą kierować zapytania do nauczycieli związane z trudnościami w opanowaniu, rozumieniu nowych treści.
 7. Nauczyciel będą dostępni w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem dnia/planem lekcji/, jak również w godzinach wieczornych tj. od 18.00-20.00. Wówczas za pomocą poczty elektronicznej, telefonu można będzie kontaktować się z danym nauczycielem w celu otrzymania wsparcia w zakresie realizacji zadań z poszczególnych przedmiotów.
 8. Ocena postępów w nauce będzie prowadzona zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, dostosowanym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do systemu zdalnego nauczania.
 9. Prace do oceny uczniowie powinni przesyłać na pocztę służbową nauczycieli. Adresy poczty elektronicznej znajdują się w zakładce
 10. Informacja zwrotna wraz z oceną osiągnięć ucznia będzie przesyłana przez nauczycieli
  danego przedmiotu na wskazany przez rodzica adres e – mail.
 11. Nauczyciele w ramach nauczanego przedmiotu będą prowadzili zestawienia ocen poszczególnych uczniów.
 12. Wychowawcy na bieżąco będą informowani przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów o ocenach osiągnięć uczniów danej klasy. W tym celu będą prowadzili zestawienie ocen z poszczególnych przedmiotów swoich wychowanków.
 13. Na prośbę rodzica wychowawca drogą elektroniczną tj. na wskazany adres e – mail rodzica, będzie mógł przekazać informacje o ocenach danego ucznia z poszczególnych przedmiotów.
 14. Nauczyciele w planowaniu swojej pracy zobowiązani są przestrzegać zasad higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia obciążenia ucznia realizacją zleconych zadań. Nauczyciele powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej
  do możliwości psychofizycznych uczniów, także tych niepełnosprawnych.
 15. W sposobie realizacji kształcenia na odległość nauczyciele mogą korzystać
  z rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej materiałów dostępnych
  na platformie epodreczniki.pl , Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  www.cke.gov.plwww.oke.krakow.pl , emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, a także z przygotowanych przez siebie materiałów.

Zwracam się z serdeczną prośbą o:

 • bieżące śledzenie strony internetowej szkoły i zawartych tam informacji, głównie dotyczących zdalnego nauczania;
 • bieżące odczytywanie otrzymanych drogą elektroniczną wiadomości i przekazywanie informacji zwrotnych;
 • organizowanie kształcenia w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie uczniów 
  z urządzeń komunikacyjnych. 
 • zwracanie uwagi na to, gdzie dokładnie logują się uczniowie, ile ewentualnych kont
  do kontaktu i wykonywania zadań będą musieli założyć, jakie dane trzeba będzie podać podczas logowania.

Nauka prowadzona na odległość powinna być realizowana przede wszystkim z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                              Monika Jankiewicz