RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanym dalej rozporządzeniem RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie z siedzibą : ul. Nowa 2, 21-543 Konstantynów, tel. 83 341 50 24, reprezentowany przez Dyrektora.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krystian Kraska, e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

-prowadzenia  działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej szkoły i uczniów na podstawie wcześniej udzielonej zgody, która jest warunkiem umownym i można ją w każdej chwili wycofać

– realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Danych nie przekazujemy do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa  oraz zgodnie z terminami archiwizacji lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

-dostępu do treści swoich danych osobowych

– żądania ich sprostowania

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

– przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadkach, gdzie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych , w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.
  3. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.