Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

Marzec 2023 r.

Przeprowadzono 39 lekcji (edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2b, 3b; zajęcia rozwijające z matematyki – 5ab, 8b; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; geografia –8a; język rosyjski – 8a, 8b; matematyka – 7a, religia – 2b; technika – 4b; informatyka – 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, zajęcia z wychowawcą – 5b).

Podczas projektowania znanej wszystkim gry kółko i krzyżyk w programie Tinkercad dostrzegli, że poprzez zabawę mogą się także wielu rzeczy nauczyć. Dzięki projektowaniu uczniowie mogli doskonalić wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, precyzję w wykonywaniu kolejnych kroków projektu. Mogli wykorzystać i utrwalić wiadomości zdobyte na lekcjach matematyki.

Na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniowie doskonalili umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie, nabierali odwagi podczas opowiadania o swoich marzeniach, przełamywali swoja nieśmiałość.

 Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej uczniowie podczas wirtualnej wycieczki mieli okazję zwiedzić zabytkowy kościół w Konstantynowie. Klasy trzecie na prezentowanych materiałach z platformy Class VR mogły zaobserwować obrotowy ruch Ziemi i zachodzące w tym czasie zmiany w przyrodzie. Mogli obejrzeć i wymienić obiekty znajdujących się w przestrzeni Wszechświata. Poznali również przyczyny i skutki powodzi oraz konsekwencje wypalania traw.

W trakcie lekcji języka rosyjskiego mieli możliwość wykorzystania słownika dwujęzycznego polsko-rosyjskiego opowiadając o dostosowaniu odpowiedniej odzieży do konkretnej pory roku przedstawionej na oglądanych zdjęciach z zasobów platformy Class VR.

Na godzinie z wychowawcą uczniowie poznali techniki i sposoby na odprężenie i wyciszenie dzięki prezentowanym materiałom (film, ścieżka dźwiękowa, obrazy i zdjęcia). Poznali ścieżkę postępowania w przypadku doświadczenia przemocy w sieci.

Na lekcji religii uczniowie uczestniczyli w wirtualnej wycieczce, podczas której zwiedzali kościół w Konstantynowie. Mieli tam okazję zobaczyć jak wygląda nawa główna, prezbiterium, zakrystia.

Na lekcjach matematyki i zajęciach dodatkowych z tego przedmiotu uczniowie mieli okazję dostrzec związek pomiędzy oglądanymi obrazami a omawianym zagadnieniem matematycznym a także korelację pomiędzy przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

Lekcja geografii przybliżyła uczniom mechanizm powstawania tornad i cyklonów tropikalnych. Dzięki oglądanym zdjęciom poznali gdzie najczęściej występują tornada i cyklony.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • potrafi kopiować i powielać elementy potrzebne do stworzenia projektu w Tinkercad,
 • potrafi rozplanować etapy projektu w celu ich wdrożenia,
 • zna zasady tworzenia animacji,
 • zna parametry techniczne animacji,
 • potrafi przygotować scenariusz i sceny animacji,
 • wzbogaca wiedzę na temat stolic europejskich oglądanych na zdjęciach,
 • poznaje zabytki Paryża,
 • potrafi wskazać własności oglądanych brył,
 • wykorzystuje poznane własności brył podczas rozwiązywania zadań,
 • zna techniki i sposoby na odprężenie i wyciszenie,
 • zna sposoby radzenia sobie z agresją w sieci,
 • zna definicję normy,
 • potrafi zachować się prawidłowo w różnych sytuacjach społecznych,
 • potrafi prawidłowo funkcjonować w relacjach z otoczeniem,
 • wie czyim domem jest kościół,
 • wie jak zachować się w kościele,
 • potrafi wskazać: tabernakulum, ołtarz, konfesjonał czy ambonę na oglądanych zdjęciach przedstawiających wnętrze świątyni,
 • zna i kojarzy wyrazy związane ze słowem zabytek,
 • wie jak powinien zachowywać się turysta podczas zwiedzania,
 • zna zabytki znajdujące się w najbliższej okolicy,
 • potrafi nazwać miejsca o różnym klimacie,
 • potrafi dobrać odpowiednią odzież do miejsc oglądanych na zdjęciach,
 • potrafi korzystać ze słownika dwujęzycznego,
 • rozumie, że dzięki znajomości i umiejętności przeprowadzania działań na potęgach może w łatwy sposób wykonywać obliczenia na bardzo dużych lub bardzo małych liczbach,
 • dostrzega związek pomiędzy matematyka a innymi dziedzinami nauki np. fizyką czy chemią,
 • dostrzega związek między oglądanymi obrazami a matematycznym zagadnieniem,
 • widzi potrzebę poszerzania swoich umiejętności dotyczących ułamków zwykłych i dziesiętnych w celu wykorzystania ich w życiu codziennym,
 • zna mechanizm powstawania tornad i cyklonów tropikalnych zaprezentowanych na zdjęciach,
 • określa obszar występowania tornad i cyklonów,
 • opisuje zróżnicowanie oświetlenia Ziemi na oglądanych zdjęciach,
 • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,
 • zna następstwa wypalania traw,
 • zna przyczyny i skutki powodzi dzięki materiałom dostępnym na platformie Class VR,
 • rozpoznaje na oglądanych zdjęciach ptaki powracające wiosną do Polski,
 • rozpoznaje na oglądanych zdjęciach zwierzęta występujące na terenie Polski,
 • zna znaki drogowe,
 • wskazuje i opisuje znaki drogowe na oglądanych zdjęciach,
 • wie, że znaki zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,
 • zna środki transportu drogowego.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Paryż z lotu ptaka,
 • zabytki Paryża,
 • zdjęcia brył 3D,
 • zdjęcia figur płaskich,
 • nurkowanie podwodne,
 • za wodospadem w Australii,
 • nocne niebo w Australii,
 • świetliki o zachodzie słońca,
 • laguna morska,
 • zorza nad lodowcem,
 • skupienie na muzyce (muzyka uspokajająca),
 • księgarnia,
 • biblioteka Uniwersytetu Cambry,
 • centrum handlowe w Lizbonie,
 • hala targowa w Polsce,
 • Kościół w Konstantynowie 360O,
 • Marokański Sahara Sunrise,
 • Alpy Szwajcarskie z lotu ptaka,
 • Lodowiec Norwegii,
 • wyspa Fidżi,
 • jesienny las Erlangen,
 • obraz symulacji czarnej dziury,
 • Układ Słoneczny,
 • Droga Mleczna nad Irlandią,
 • model jądrowy atomu,
 • Diving with Sharks,
 • Inside a Submarine,
 • kajak w Szwecji,
 • mały statek w Chorwacji,
 • tratwa Whitewater,
 • nurkowanie wrakowe,
 • obraz zniszczenia upraw i drzew – tornado Damage,
 • zniszczenia po huraganie Sandy w rejonie Karaibów, USA i Kanady,
 • animacja Lunar Lauder,
 • cztery pory roku,
 • wiosna w Chittering,
 • wiosna Cherry Blossom,
 • marokańska Sahara,
 • wiosna w Afryce (powódź/ susza),
 • zdjęcia motyli i ptaków,
 • środki transportu drogowego (samochody, pociągi).

#LaboratoriaPrzyszlosci

Luty 2023 r.

Przeprowadzono 26 lekcji(edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2a, 2b; zajęcia rozwijające j. angielski – 4ab; zajęcia rozwijające z matematyki – 4ab, 5ab, 8b; zajęcia rozwijające z języka polskiego – 5ab; geografia – 6b; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 5b; zajęcia biblioteczne – 7a; fizyka – 8a, 8b, informatyka – 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b).

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wykorzystali materiały z platformy ClassVR w celu poszerzenia wiadomości przyrodniczych o krajobrazie, klimacie i życiu na Antarktydzie. Na zajęciach uczniowie mieli okazję podziwiać na oglądanych zdjęciach piękno otaczającej nas przyrody.

Na lekcji geografii uczniowie mogli omówić budowę płytową litosfery, zapoznać się z charakterystycznymi cechami krajobrazu Islandii. Dzięki zasobom platformy Class VR uczniowie poznali znaczenie terminów: wulkan, magma, lawa, erupcja, gejzer.

Dzięki okularom 3D uczniowie na lekcji języka polskiego mogli przenieść się do magicznej krainy Narnii i do czasów, w których żyli główni bohaterowie omawianej lektury.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie mogli rozwijać wyobraźnię przestrzenną. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych, wirtualne wycieczki matematyczne uczniowie mogli sami doświadczać, próbować i eksperymentować. Na lekcjach matematyki uczniowie poznali własności czworokątów i potrafili je wskazać na oglądanych zdjęciach.

Dzięki warsztatom praktycznym z fotografii uczniowie opanowali umiejętność nagrywania dźwięku oraz jego synchronizacji a także kompletowania potrzebnego do tego sprzętu.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • wie gdzie położona jest Antarktyda,
 • wymienia i wskazuje części ciała pingwina,
 • opisuje wygląd i życie pingwinów,
 • poszerza wiadomości przyrodnicze o krajobrazie, klimacie i życiu na Antarktydzie,
 • potrafi zastosować właściwe konstrukcje gramatyczne (there is, there are) opisując zdjęcia,
 • potrafi dostrzec piękno otaczającej nas przyrody,
 • wie jak zdrowo spędzić wolny czas, jak odpoczywać,
 • zna podstawowe figury geometryczne i potrafi je wskazać na oglądanych zdjęciach,
 • potrafi odnaleźć proste, odcinki, prostokąty, trójkąty, kwadraty na zdjęciach przedstawiających znane budowle oraz bryłach 3D,
 • potrafi określić cechy charakterystyczne oglądanych figur geometrycznych,
 • zna własności poznanych czworokątów,
 • potrafi rozwiązywać nietypowe zadania matematyczne,
 • omawia budowę płytowa litosfery,
 • wymienia elementy charakterystyczne krajobrazu Islandii na podstawie fotografii,
 • wyjaśnia znaczenie terminów: wulkan, magma, lawa, erupcja, gejzer, bazalt,
 • opisuje warunki występowania gejzerów na Islandii,
 • potrafi rozpoznać słynne biblioteki na oglądanych zdjęciach,
 • zapoznaje się z miejscem akcji, czasem wydarzeń w świecie lektury „Opowieści z Narnii” (Wielka Brytania, czasy II Wojny Światowej),
 • przenosi się do fantastycznego świata Narnii oglądając zdjęcia przedstawiające zimowe krajobrazy,
 • opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w oglądanych na zdjęciach instrumentach muzycznych,
 • przedstawia rolę fal dźwiękowych w przyrodzie,
 • wymienia szkodliwe skutki hałasu,
 • podaje przykłady źródeł dźwięku,
 • opisuje mechanizm powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych,
 • potrafi skompletować sprzęt do nagrywania (oświetlenie, statyw, kamera),
 • opanował rejestrację i synchronizację dźwięku,
 • opanował umiejętność pracy w środowisku 3D (kopiowanie i powielanie elementów),
 • potrafi rozplanować etapy projektu i je wdrożyć.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • zdjęcia Antarktydy,
 • zdjęcia pingwinów,
 • zdjęcie wyspy kangura,
 • zdjęcia rozgwieżdżonego nieba,
 • zdjęcia przedstawiające: ogród, łąkę, park i las,
 • technologia, sztuka przemysłowa,
 • fraktale,
 • bryły 3D,
 • Matematyka 3D,
 • Witraż Wieża Hakone,
 • zdjęcia gejzerów i wulkanów na Islandii,
 • budowa wulkanu,
 • zdjęcia bibliotek,
 • zdjęcia Londynu: Big Ben, angielska budka telefoniczna, Londyn nocą,
 • zimowe pejzaże,
 • Katedra św. Bazylego,
 • Karnawał w Rio de Janeiro,
 • próba baletowa „Dziadek do orzechów”,
 • muzycy w Indiach,
 • muzycy uliczni w Afryce,
 • instrumenty: trąbka, pianino, skrzypce,
 • gramofon,
 • aparat fotograficzny,
 • oświetlenie,
 • statyw,
 • mikrofony,
 • gimbal,
 • drukarka 3D,
 • Tinkercad.

#LaboratoriaPrzyszłości- lekcja z edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2a

Data: 01.02.2023 r.

Prowadzący- Bożena Struk

Temat: Antarktyda- kontynent położony najdalej na południe Ziemi. Pingwiny    Adeli- ich życie i zwyczaje.

Celem zajęć było poszerzenie wiadomości przyrodniczych o krajobrazie, klimacie i życiu na Antarktydzie oraz poznanie wyglądu i życia pingwinów.

Po zakończonej lekcji uczeń:

 • zna informacje o Antarktydzie i wypowiada się na jej temat,
 • wie, że ludzie zamieszkujący ten kontynent to głównie naukowcy,
 • wie, gdzie położona jest Antarktyda i potrafi ją wskazać na mapie i na globusie,
 • opisuje wygląd i życie pingwinów,
 • wymienia i wskazuje części ciała pingwina,
 • wie, w jaki sposób pingwiny są przystosowane do życia w lodowej krainie,
 • ma świadomość istnienia zagrożenia ze strony środowiska naturalnego.

Środki dydaktyczne:

– podręcznik kl.2 „Nowi Tropiciele”,

– globus, mapa świata,

– materiały z platformy Class VR  #LaboratoriaPrzyszlosci:

 • Antarktyda na Przylądku Adare,
 • Góra Peak,
 • Azimuth Hill Antarctica,
 • Krajobraz polarny,
 • Szczyt Jutulhogget na Antarktydzie.

Uczniowie dzięki okularom VR wirtualnie przenieśli się w niezwykle surowe i   najbardziej odległe rejony świata, trwale pokryte lodem i śniegiem- Antarktydę. Poznali zaśnieżone krajobrazy i fascynującą przyrodę, w jednym z najzimniejszych miejsc znanych człowiekowi. Podziwiali piękne krajobrazy, wspinali się na szczyty gór. Oglądali pingwiny w ich naturalnym środowisku. Poznali życie tych niezwykłych ptaków, które doskonale przystosowały się do trudnych warunków w tej lodowej krainie. Zobaczyli jak niezręcznie poruszają się w warunkach lądowych, a jak doskonale radzą sobie w wodzie.

Było to fascynujące i niesamowite przeżycie dla wszystkich uczniów.


#LaboratoriaPrzyszlosci

Styczeń 2023 r.

Przeprowadzono 14 lekcji (informatyka – 4b, 5a, 8b; język angielski – 4a; zajęcia wyrównawcze z matematyki – 4b; zajęcia rozwijające z matematyki – 8b; edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2a, 2b, 3b; biologia – 6b; geografia – 6a; język rosyjski – 8a, 8b), na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia a także ćwiczenie wyobraźni przestrzennej.

Dzięki warsztatom praktycznym z fotografii uczniowie będą mogli wykorzystać w przyszłości nabyte umiejętności w celu wykonania perfekcyjnego zdjęcia.

Na lekcjach języków obcych uczniowie mogli poszerzyć swoje słownictwo a także poszerzyć swoje umiejętności w wyszukiwaniu informacji nie tylko z zasobów Internetu.

Na lekcji geografii uczniowie mogli dowiedzieć się, dlaczego wybuchają wulkany a dzięki okularom VR mogli dostrzec wszystkie elementy ich budowy.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie mogli rozwijać wyobraźnię przestrzenną. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych, wirtualne wycieczki matematyczne uczniowie mogli sami doświadczać, próbować i eksperymentować.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • nabywa umiejętność korzystania z aparatu fotograficznego,
 • poznaje wszystkie ustawienia aparatu fotograficznego,
 • wykorzystuje oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • nabywa umiejętność rozplanowywania wnętrza,
 • wie, w jaki sposób przygotować elementy do wydruku,
 • potrafi opisać swoich krewnych w języku obcym,
 • uczeń potrafi opisać rodzinę królewską w języku obcym,
 • umie wymienić elementy budowy wulkanu,
 • wie, dlaczego wybuchają wulkany,
 • rozpoznaje skałę wulkaniczną,
 • umie wyjaśnić pojęcie gejzer,
 • rozpoznaje owoce i warzywa niezbędne do przygotowania rosyjskich dań narodowych,
 • posługuje się słownikiem dwujęzycznym,
 • współpracuje w parze,
 • zna podstawowe figury geometryczne i potrafi je wskazać na oglądanych zdjęciach,
 • potrafi odnaleźć proste, odcinki, prostokąty, trójkąty, kwadraty na zdjęciach przedstawiających znane budowle oraz bryły 3D,
 • zna podstawowe własności brył i potrafi wskazać je na oglądanych zdjęciach,
 • umie opisać obserwowaną bryłę i obliczyć jej pole i objętość,
 • potrafi wskazać na mapie świata Antarktydę,
 • potrafi udzielić informacji na temat Antarktydy,
 • potrafi opisać budowę pingwina na podstawie oglądanego zdjęcia,
 • wskazuje środowisko życia pajęczaków,
 • omawia cechy morfologiczne pajęczaków,
 • wskazuje cechy adaptacyjne pajęczaków umożliwiające opanowanie środowiska,
 • rozróżnia pajęczaki spośród innych stawonogów,
 • rozpoznaje na oglądanych zdjęciach ptaki zimujące w Polsce,
 • wie, czym można dokarmiać ptaki,
 • wie, jak może pomóc ptakom przetrwać zimę,
 • wie, co ptaki jedzą w naturalnych warunkach,
 • wzbogaca swoje słownictwo o nowe pojęcia topnienie i skraplanie,
 • wie, jakie znaczenie ma woda dla ludzi i zwierząt.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • aparat fotograficzny,
 • oświetlenie fotograficzne,
 • the Royal Family,
 • gejzery w Islandii,
 • budowa wulkanu,
 • zdjęcia przedstawiające wybuch wulkanu,
 • talerz z owocami,
 • róg obfitości,
 • mieszanka owoców,
 • rynek w Jordanii,
 • sprzedawca warzyw w Bangladeszu,
 • zasoby projektowania, technologii,
 • sztuka przemysłowa,
 • fraktale,
 • kształty 3D,
 • matematyka 3D,
 • zdjęcia Antarktydy,
 • zdjęcia pingwinów,
 • pająk Czarna Wdowa,
 • Niebieski Motyl,
 • gąsienica – larwa motyla – poczwarka,
 • ważka,
 • pszczoła Murarka,
 • modliszka,
 • Krab Królewski,
 • zdjęcia ptaków 3D.

Wykorzystanie drukarki 3D

PRACOWNIA TECHNICZNA

Przeprowadzono pięć lekcji o tematyce:

Ochrona i zdobienie drewna (4a, 4b).

Zdobienie drewna technika decoupage’u (4a, 4b).

Prowadzący: Agnieszka Charko

Na lekcjach nauczyciel zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne wykorzystanie narzędzi w celu wykonania rękodzieła.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni technicznej.

Uczeń:

– bezpiecznie posługuje się przyborami i urządzeniami zakupionymi z projektu,

– poznaje techniki zdobienia, intarsji, inkrustacji i pirografii,

– poznaje sposoby ochrony drewna,

– poznaje technikę decoupage’u,

– tworzy rzeczy użytkowe i ozdabia je.

Materiały wykorzystane na zajęciach:

– szczotka druciana,

– zestaw pędzli,

– wypalarka do drewna,

– krążki brzozowe.


#LaboratoriaPrzyszłości – lekcja biologii VI b

Data: 13.01.2013 r.

Prowadzący: Joanna Szczypek

Temat: Pajęczaki – stawonogi, które mają cztery pary odnóży.

Cel ogólny: rozpoznawanie pajęczaków wśród innych stawonogów.

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

• wskazać środowisko życia pajęczaków,

• omówić cechy morfologiczne pajęczaków,

• wykazać przystosowania do trybu życia,

• wskazać cechy adaptacyjne pajęczaków umożliwiające opanowanie środowiska życia,

• rozróżnić pajęczaki wśród innych stawonogów.

Środki dydaktyczne:

– podręcznik do biologii „Puls życia”

– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci

 • Pająk Czarna Wdowa
 • Niebieski motyl
 • Gąsienica – larwa motyla
 • Poczwarka
 • Ważka
 • Pszczoła murarka
 • Modliszka
 • Krab Królewski

         Uczniowie korzystając z zasobów #LaboratoriaPrzyszlosci, oglądając Czarną Wdowę wskazali charakterystyczne cechy budowy pajęczaków. Przeglądając inne okazy stawonogów, potrafili wskazać różnice w budowie trzech grup stawonogów.

         Oglądając owady zwrócili uwagę na różne typy aparatów gębowych. Prześledzili etapy rozwoju motyla.

         Wykorzystując obrazy 3D #LaboratoriaPrzyszlosci, uczniowie widzieli bliżej poszczególne elementy budowy różnych grup stawonogów, być może to pozwoli im na dłuższe zapamiętanie charakterystycznych cech dotyczących każdej grupy stawonogów.#LaboratoriaPrzyszlosci

Grudzień 2022 r.

Przeprowadzono 26 lekcji (informatyka – 4a, 6a, 6b; język angielski – 4a, 5a, 5b; zajęcia rozwijające z matematyki – 5ab; fizyka – 7a, 8a, 8b; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 3b, 4b, 5a; edukacja wczesnoszkolna – 1b, 2a, 2b, 3b; wychowanie fizyczne – 5a, 5b, 6a, 6b; religia – 2b; biologia – 6a; język rosyjski – 8a, 8b; historia – 5a), na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie poznanej wiedzy w życiu codziennym (sygnalizacja świetlna, lampki choinkowe, stacja pogody). Uczniowie mogli zastosować wirtualną płytkę Arduino (Tinkercad) do budowania obwodów elektronicznych. Na zajęciach wykorzystano kostkę 3D w celu dostrzeżenia większej ilości cech charakterystycznych oglądanych owadów.

Na lekcji języka angielskiego uczniowie mogli poznać historię słynnych zamków dzięki wirtualnej rzeczywistości mogli się przenieść do minionych epok.

Uczniowie na lekcji fizyki dzięki okularom ClassVR mogli zaobserwować kolejne etapy tworzenia się zorzy polarnej.

Na lekcjach informatyki mieli możliwość dokonania profesjonalnej obróbki zrobionego wcześniej przez siebie zdjęcia (kamera 3D, gimbal).

Na wybranych lekcjach uczniowie w sposób wirtualny mogli poruszać się
w zwiedzanych miejscach (joystick).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • buduje prosty układ elektroniczny,
 • programuje płytkę Arduino,
 • zna i potrafi rozpoznać słynne zamki Europy,
 • zna najważniejsze informacje, fakty z historii znanych zamków,
 • potrafi wskazać prostopadłe, równoległe elementy oglądanych mostów,
 • dostrzega zależności między nauka geometrii a jej zastosowaniem w życiu codziennym,
 • wie jak i dlaczego powstaje zorza polarna,
 • dostrzega związek pomiędzy wybuchami w Słońcu a powstawaniem zorzy polarnej na Ziemi,
 • wie, że pole magnetyczne Ziemi chroni nas przed skutkami wybuchów w Słońcu,
 • wie, że w powstaniu zorzy polarnej biorą udział fale Alfvena,
 • potrafi obsługiwać sprzęt Arduino – video,
 • zna zasady dobrego kadrowania i kompozycji zdjęcia,
 • potrafi wskazać narządy człowieka na prezentowanych zdjęciach,
 • potrafi wskazać, jakim zmysłem odbieramy dane zjawisko,
 • może doświadczyć kibicowania na największych stadionach świata,
 • dostrzega różnice w sposobie obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w różnych zakątkach świata dzięki platformie ClassVR,
 • zna tradycje Świat Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii dzięki możliwości wirtualnego przeniesienia się na Jarmark Bożonarodzeniowy,
 • ma możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o owadach poprzez oglądanie ich w 3D (kostka….),
 • rozpoznaje główne zabytki i znane miejsca w Rosji,
 • umie opisać cechy charakterystyczne zimowego krajobrazu (ClassVR),
 • zna zasady bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym,
 • wskazuje na oglądanych obrazach przykłady zjawisk opisanych za pomocą prawa Archimedesa, wirtualne nurkowanie,
 • rozpoznaje świątynie muzułmańską oraz charakterystyczne jej cechy.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Arduino,
 • Tinkercad,
 • Widok na zamek w Edynburgu,
 • Zdjęcia zamków w Anglii,
 • Krzyztopor Palace,
 • Konstrukcje największych mostów na świecie,
 • Zdjęcia i animacje przedstawiające zorzę polarną,
 • Gimbal,
 • Kamera 3D,
 • Aparat fotograficzny,
 • Oświetlenie foto,
 • Pokój sensoryczny,
 • Zdjęcia przedstawiające części ciała człowieka,
 • Największe stadiony na świecie,
 • Graffiti Finlandia,
 • Próba baletowa „Dziadek do orzechów”,
 • Symulacja lotu małym samolotem,
 • Christmas 2021,
 • Christmas market around the UK,
 • Zdjęcia owadów,
 • Zdjęcia przedstawiające najważniejsze zabytki Rosji,
 • Zdjęcia przedstawiające zimowe pejzaże, zabawy na śniegu,
 • Inside a Submarine,
 • Diving with Sharks,
 • Nurkowanie wrakowe,
 • Tratwa Whitewater i kajak, Idaho,
 •  Zdjęcia przedstawiające muzułmańskie świątynie.

Wykorzystanie drukarki 3D

Wykorzystanie kamerki 360o

Jasełka


#LaboratoriaPrzyszłości – lekcja języka angielskiego w klasie V b

Data: 05.12.2022 r.

Prowadzący – Marzena Demianiuk

Temat: Famous castles.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze słynnymi zamkami w szczególności w Wielkiej Brytanii.

Środki dydaktyczne:

– podręcznik i ćwiczenia Brainy 5

– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci:

 • Zamek Conwy
 • Wewnątrz zamku Warwick
 • Widok na zamek w Edynburgu
 •  Średniowieczny zamek Francja
 •  Excalibur
 • Krzyztopor Palace


Po zakończonej lekcji uczeń:

 • rozpoznaje omówione zamki,
 • potrafi określić położenie poznanych obiektów,
 • zna najważniejsze informacje dotyczące zamków,
 • zna najważniejsze fakty z historii Wielkiej Brytanii.

Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do programu #LaboratoriaPrzyszlosci, lekcje kulturowe języka angielskiego nabrały innego wymiaru.

Zajęcia miały na celu rozwijanie świadomości i wrażliwości kulturowej. Uczniowie spacerując po niezwykłych zamkach mogli poczuć się jak prawdziwi turyści i podziwiać piękno tych niezwykłych i magicznych miejsc. Dzięki temu, że mogli, choć na chwilę przenieść się w inne miejsca omawiane treści na pewno na długo pozostaną w ich pamięci.


Wycieczka do muzeum z #LaboratoriamiPrzyszłości

28.11.2022 r. grupa uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego p. Annę Hryciuk wybrała się na wycieczkę do wirtualnego muzeum.

Dzięki okularom VR wyprawa do paryskiego muzeum Luwr, czy nowojorskiego Metropolitan Museum of Art zajęła im tylko chwilkę. Kontakt z dziełami wybitnych twórców był wstępem do treningu umiejętności społecznych związanych z właściwym zachowaniem się w muzeum.

Po pełnym zachwytów zwiedzaniu muzeum uczniowie wybrali się na targ Jordanii. Tutaj ćwiczyli spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Uczniowie szukali owoców lub warzyw zgodnie z opisem nauczyciela, zaczynających lub kończących się na konkretną głoskę.

Swoją podróż z #LaboratoriamiPrzyszłości uczniowie zakończyli w wirtualnym pokoju sensorycznym, gdzie na piaszczystej plaży, wpatrzeni w błękit oceanu i nieba oddawali się zasłużonemu odpoczynkowi. Wspominali przy tym swój wakacyjny odpoczynek, dzieląc się
z kolegami wrażeniami z pobytu w różnych zakątkach Polski.


SPRAWOZDANIE

PRACOWNIA TECHNICZNA

Przeprowadzono pięć lekcji o tematyce:

Obróbka drewna – wyroby drewniane (4a).

Ptaszek z drewna lub ramka – szlifowanie (4b).

Notes – okładka, wykonanie wyklejki (5a).

Łączenie drewna – ptaszek (4a, 4b).

Prowadzący: Agnieszka Charko

Na lekcjach nauczyciel zwrócił szczególną uwagę na bezpieczne wykorzystanie narzędzi w celu wykonania rękodzieła.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni technicznej.

Uczeń:

– bezpiecznie posługuje się przyborami i urządzeniami zakupionymi z projektu,

– potrafi wygładzić drewno (pilnik),

– potrafi łączyć tekturę z materiałem (pistolet na klej na gorąco),

– potrafi łączyć elementy drewnianej zabawki (wiertarka).

Materiały wykorzystane na zajęciach:

– piła kątowa,

– pilniki i tarniki,

– pistolet na klej na gorąco,

– wiertarka.


#LaboratoriaPrzyszlosci

listopad 2022 r.

Przeprowadzono 18 lekcji (matematyka – 5a, 6b; historia – 5b; informatyka – 4a, 4b, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b; edukacja wczesnoszkolna – 2a, 2b, 3a; zajęcia rozwijające
z matematyki – 4a, 4b; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – grupa uczniów z klas 4b, 5a, 5b, 6a; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – grupa uczniów z klas 3a i 3b; zajęcia świetlicowe).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • potrafi opisać zaobserwowane elementy scen za pomocą ułamków zwykłych,
 • dostrzega różnice pomiędzy konkretnymi elementami na przedstawionych scenach
  i potrafi je wskazać,
 • potrafi wymienić budowle starożytnych Aten,
 • rozpoznaje amfory, jako przykład greckich sztuk plastycznych,
 • wyróżnia cechy krajobrazu Grecji,
 • opisuje amfiteatr,
 • zna zabytki i inne ważne obiekty Warszawy,
 • wie, co należy robić, aby ochronić się przed wirusami i bakteriami,
 • potrafi rozwiązywać zadania tekstowe związane z zastosowaniem jednostek masy,
 • poznaje gamę produktów spożywczych na sprzedaż w każdej lokalizacji,
 • poznaje różne rynki żywności na całym świecie,
 • wymienia i wskazuje części ciała,
 • wie, czym jest serce,
 • wie, co dzieje się z posiłkiem, który zjemy,
 • zna techniki i sposoby pozwalające na odprężenie i wyciszenie,
 • dostrzega zmiany w jesiennych pejzażach,
 • widzi jak zmienia się przyroda,
 • wie jak właściwie zachować się w muzeum,
 • potrafi podać rodzaje muzeów,
 • potrafi wskazać elementy Smart Home,
 • zna zasady podłączenia płytki Arduino,
 • potrafi budować proste układy elektroniczne w Tinkercad,
 • potrafi zaprojektować ozdoby na choinkę w programie Tinkercad.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Scena dnia Van Gogha,
 • Scena nocy Van Gogha,
 • Akropol w Atenach,
 • Widok na Ateny z Akropolu,
 • Greckie amfory,
 • Płaskowyż na górze Olimp,
 • Teatr Dionizosa,
 • Minotaur,
 • Warszawa,
 • Delhi Spice,
 • Market in Cambodia,
 • Turkish Bazar,
 • Bakterie,
 • Wirusy,
 • Rysunki żywności (Polska, Stambuł, Cambodia, Wietnam, Istanbul, Jordania),
 • Świetliki o zachodzie słońca,
 • Tunel czasu,
 • Fale na zdalnej plaży,
 • Rzeka w lesie,
 • Jesień w Niemczech,
 • Balkon von Dresden,
 • The Met Museum NYC,
 • Tratwa Meduzy w Luwrze,
 • Pokój sensoryczny soundscape,
 • płytka Arduino,
 • płytka prototypowa,
 • układy elektryczne (dioda Led, rezystor, przycisk),
 • Tinkercad.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy, dzięki czemu uczniowie mogli obserwować przyrodę, zwiedzać muzea i najważniejsze zabytki wielu miast z całego świata a także spędzić chwile w pokojach sensorycznych zapewniających relaks i wyciszenie.

Prócz wirtualnych wypraw uczniowie mieli również możliwość wykazania się swoją kreatywnością podczas projektowania ozdób choinkowych w programie Tinkercad.

Wykorzystanie drukarki 3D

Arduino


#LaboratoriaPrzyszlosci – lekcja historii w klasie V b

Data: 07.11.2022 r.


prowadzący – Katarzyna Filipiuk

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Starożytna Grecja”.
 

Celem zajęć było powtórzenie i utrwalenia wiadomości z zakresu starożytnej Grecji.


Po zakończonej lekcji uczeń:

– charakteryzuje najważniejszych bogów, omawiając ich atrybuty i dziedziny życia, którym patronowali

– wskazuje na mapie: górę Olimp, Troję

– wskazuje różne dziedziny kultury i sztuki rozwijające się w starożytnej Grecji

– opisuje, jak narodził się grecki teatr i jakie było jego znaczenie dla Hellenów

– omawia wojny Greków z Persami

– przedstawia najwybitniejszych filozofów
– opisuje antyczne budowle

– posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, Olimp, amfiteatr, tragedia, komedia, filozofia, igrzyska, olimpiada,

– umiejscawia na osi czasu datę: 776 rok p.n.e.

– wyjaśnia, kim byli: Myron, Fidiasz, Sofokles, Sokrates, Platon, Arystoteles, Hipokrates, Pitagoras, Tales z Miletu

Środki dydaktyczne:
– podręcznik „Wczoraj i dziś”
– mapa: Grecja w I tysiącleciu p.n.e.
– materiały z platformy ClassVR #LaboratoriaPrzyszlosci

 • Akropol w Atenach
 • Widok na Ateny z Akropolu
 • Greckie amfory
 • Płaskowyż na górze Olimp
 • Teatr Dionizosa
 • Minotaur – rzeźba

Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do programu #LaboratoriaPrzyszlosci uczniowie, powtarzając trudny materiał o starożytnej Grecji, mogli lepiej
i efektywniej go przyswoić. Przenieśli się bowiem wirtualnie do starożytnych Aten – podziwiali panoramę miasta. Przespacerowali się po Akropolu i poznawali jego architekturę. Wspięli się na górę Olimp, dzięki czemu łatwiej zapamiętają cechy krajobrazu Hellady czy nazwę siedziby greckich bogów. Ponadto, posługując się  kostkami, z uwagą przyjrzeli się rzeźbie Minotaura oraz greckim amforom. Być może na dłużej zapiszą się w ich pamięci kształty, kolory i zdobienia naczyń ceramicznych. Wyprawę do starożytnego świata uczniowie zakończyli w teatrze Dionizosa,
z którego mogli przenieść się do niezwykłego świata antycznej komedii lub tragedii.
Piątoklasiści z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyli
w zajęciach.


#LaboratoriaPrzyszlosci

październik 2022 r.

Przeprowadzono 26 lekcji (zajęcia z wychowawcą – 6b, edukacja wczesnoszkolna – 2a, 2b, 3a, 3b; zajęcia wyrównawcze z matematyki – 4a, 4b; zajęcia rozwijające z matematyki – 4ab; fizyka – 7a; historia – 6a; j. polski – 4b; lekcja biblioteczna – grupa uczniów z klas 2b, 3a, 7a, 8b; informatyka – 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b; j. rosyjski – 8b; matematyka – 6b; j. angielski – 8b, na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na możliwości, jakie daje platforma ClassVR oraz druk 3D.

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • rozróżnia pory roku,
 • opisuje cechy oglądanego krajobrazu jesiennego,
 • wskazuje i nazywa elementy brył,
 • posługuje się wyobraźnia przestrzenną,
 • podaje własności oglądanych brył,
 • rozróżnia bryły przestrzenne,
 • podaje przyczyny i skutki wypraw geograficznych,
 • potrafi opisać budowę okrętu z przełomu wieków XV i XVI,
 • zna osiągnięcia cywilizacji prekolumbijskiej,
 • zna cechy charakterystyczne sztuki renesansu,
 • zna dokonania artystów renesansowych,
 • poznaje zabytki Szwecji,
 • rozwija zainteresowania naukowe,
 • wzmacnia kreatywność w myśleniu i działaniu,
 • zauważa i rozumie korelację międzyprzedmiotową,
 • wie jak zbudowany jest atom,
 • nazywa poszczególne elementy atomu.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • matematyka 3D,
 • kształty 3D,
 • fraktale,
 • Christopher Columbus – statek Krzysztofa Kolumba,
 • Aucient Maya – Acropolis del Nort,
 • Caracol Mayan Ruins,
 • Chichen Itsa Meksyk,
 • Pałac Gubernatora w Meksyku,
 • Ceramiczne naczynie Maya,
 • Palanque,
 • Tikal,
 • Wnętrze kaplicy Sykstyńskiej,
 • Da Vinci Flying Machine,
 • Sztokcholm – museum Nobla,
 • Pałac Krolewski w Szwecji,
 • Sztokholm, Szwecja – Ratusz,
 • Avantis World Showcasc,
 • prezentacje naukowe (generacja prądu, czas i przestrzeń),
 • Space 3D,
 • mosty (konstrukcje),
 • nowoczesne budowle (jakie bryły przypominają),
 • fotografie 360o Starego i Nowego Arbatu,
 • zdjęcia przedstawiające wydarzenia związane z Hallowen,
 • zdjęcia wystaw i dekoracji domów z okazji Halloween,
 • jesienne pejzaże z całego świata,
 • model jądrowy atomu,
 • model planetarny atomu,
 • atom modelu kwantowego,
 • Układ Słoneczny.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy. Uczniowie mieli zaś możliwość uczestniczenia w wielu wirtualnych wyprawach.


W tym miesiącu przeprowadzono lekcje dotyczące zagadnień związanych z drukiem 3D. W klasach 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a i 8b zrealizowano temat „Przygotowanie projektu 3D Tinkercad”. Na zajęciach zapoznano uczniów z problematyką projektowania obiektowego 3D a także zapoznano z platformą Tincercad. Zajęcia pozwoliły na poznanie sposobu przygotowania materiałów, przygotowania drukarki 3D do wydruku oraz obróbki materiału do drukowania. Zajęcia dały przede wszystkim sposobność zrozumienia, jakie możliwości daje druk 3D.

Uczniowie klas ósmych mieli możliwość uczestniczenia w mobilnych #LaboratoriachPrzyszłości. Warsztaty odbywały się z podziałem na dwie grupy. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach dotyczących druku 3D. Uczniowie brali udział w przygotowaniu materiałów i wydruku na drukarce 3D. Prelegent przedstawił podstawowe cechy typowej drukarki 3D zaprezentował również rodzaje druku 3D oraz wystawkę zawierającą wydrukowane wcześniej pomoce dydaktyczne. Drugie warsztaty dotyczyły sztucznej inteligencji. Na wykładzie omówiono różnice pomiędzy sztuczną inteligencją a żywym człowiekiem. Podczas dyskusji uczniowie doszli do wniosku gdzie można spotkać się ze sztuczną inteligencją w życiu codziennym. Zaprezentowano grę (papier, kamień, nożyce), w której sztuczna inteligencja rozpoznawała kształt zeskanowanej dłoni.Wykorzystanie drukarki 3D

Wykorzystanie kamerki 360o

26 października w naszej szkole uczniowie klas pierwszych mieli swoje święto „Ślubowanie klas I”. Tego dnia wykorzystano kamerę Insta360 oraz aparat fotograficzny
z funkcją kamery – LPLP oraz oprogramowania do nieliniowej edycji wideo HitFilm Express w celu upamiętnienia tej uroczystości.

Ślubowanie Pierwszoklasistów (tu pojawi się materiał z uroczystości)


#LaboratoriaPrzyszlosci – lekcja historii w klasie 6a

prowadzący: Małgorzata Kowaluk

Temat: Podsumowanie rozdziału I – Narodziny nowożytnego świata.

Celem lekcji było powtórzenie i utrwalenie:

 • przyczyn i skutków wypraw geograficznych,
 • przyrządów nawigacyjnych i budowy okrętów używanych na przełomie XV i XVI wieku,
 • osiągnięć cywilizacji prekolumbijskich,
 • cech charakterystycznych sztuki renesansu i dokonań artystów tej epoki,
 • przyczyn i skutków reformacji.

Środki dydaktyczne wykorzystane podczas lekcji:

 • gra Trimino: Narodziny nowożytnego świata
 • karta pracy
 • materiały z platformy ClassVR:

Christopher Columbus – Statek Krzysztofa Kolumba

Ancient Maya: Acropolis del Norte

Caracol Mayan Ruins

Chichen Itza Meksyk

Pałac Gubernatora w Meksyku

Ceramiczne naczynie Maya

Palanque

Tikal

Aleja zmarłych w Meksyku

Aztec Ruin Nowy Meksyk

Kivas Nowy Meksyk

Wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej

Da Vinci Flying Machine

Wstępem do lekcji była gra Trimino: Narodziny nowożytnego świata.

Dzięki udziałowi w programie „#LaboratoraPrzyszłości” uczniowie przenieśli się na statek Krzysztofa Kolumba i mogli zobaczyć, jak wyglądała karawela, którą odkrywca dotarł do wybrzeży Ameryki. Następnie odbyła się wirtualna wycieczka po ruinach miast Majów i Azteków. Korzystając z okularów uczniowie obejrzeli także naczynie ceramiczne, którym posługiwali się Majowie, zwracając uwagę na jego wykonanie i zdobienie. Podsumowaniem tej części lekcji było wypełnienie karty pracy dotyczącej osiągnięć cywilizacji prekolumbijskich.

Kolejnym etapem wycieczki było wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej. Uczniowie oglądali renesansową budowlę, zwracali uwagę na cechy charakterystyczne dla epoki odrodzenia oraz podziwiali freski namalowane przez Michała Anioła.

Na koniec wirtualnej lekcji uczniowie zapoznali się z modelem maszyny latającej Leonarda da Vinci, którą mogli obejrzeć z wykorzystaniem okularów VR i kostki.


#LaboratoriaPrzyszlosci

Wrzesień 2022 r.

Przeprowadzono 13 lekcji (matematyka: 5b, 8a; zajęcia rozwijające z matematyki: 5a, 5b; fizyka: 8a; informatyka: 8a, 8b; język angielski: 6a, 8a; historia: 4a,5a; edukacja wczesnoszkolna: 1a, 1b, 2b), na których nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na zasady pracy w pracowni „#LaboratoriaPrzyszłości” oraz prawidłowe użycie sprzętu (okulary VR, drukarka 3D).

Cele prowadzonych zajęć w pracowni multimedialnej.

Uczeń:

 • wie jak zbudowany jest atom,
 • nazywa poszczególne elementy atomu,
 • zna architekturę egipskich świątyń i grobowców,
 • zna warunki klimatyczne i geograficzne panujące w Egipcie,
 • potrafi opisać różnice charakteryzujące poszczególne pory roku (jesień),
 • rozróżnia bryły przestrzenne,
 • zna własności oglądanych brył,
 • nazywa poszczególne elementy brył,
 • posługuje się wyobraźnią przestrzenną.

Materiały wykorzystane z platformy ClassVR:

 • Kształty 3D,
 • Kształty brył 3D,
 • Matematyka 3D,
 • Model jądrowy atomu,
 • Model planetarny atomu,
 • Atom modelu kwantowego,
 • Układ Słoneczny,
 • Wyspa Amedee,
 • Bayern Monachium,
 • Rynek w Jordanii,
 • Festiwal słoneczników,
 • Latarniowy festiwal,
 • Planeta Ziemia,
 • Fraktale,
 • Dinozaury,
 • Anatomia człowieka,
 • Starożytna trumna egipska,
 • Starożytna świątynia egipska,
 • Popiersie Neferetiti,
 • Piramidy w Gizie,
 • Grobowiec Ramzesa VI,
 • Akropol w Atenach,
 • Widok Ateny Akropol,
 • Teatr Dionizosa,
 • Park Olimp,
 • Knossos,
 • Płaskowyż na górze Olimp,
 • Tours – Stonehenge,
 • Zwierzęta (Bawół 3D),
 • Żyrafy w Rydze ZOO,
 • Walking with Lions,
 • Jarmark bożonarodzeniowy w Anglii,
 • Jesienne pejzaże z całego świata,
 • Zdjęcia sferyczne,
 • Materiały wideo w technologii 360o,
 • Gry edukacyjne.

Na zajęciach nauczyciele poruszali różnorodne tematy, uczniowie mieli zaś możliwość uczestniczenia w wielu wirtualnych wycieczkach.

Wykorzystanie kamerki 360o

https://parafia-konstantynow.pl/panorama-kosciola-360/

Wykorzystanie drukarki 3D

Zdj.drukarka

Zdj. pi

Zdj. karabińczyk

Zdj. kąty


#LaboratoriaPrzyszłości

Co to znaczy oszacować? Dlaczego jest to pożyteczna umiejętność? Czy są takie sytuacje, kiedy lepiej jest oszacować wynik niż liczyć? I co z takimi sytuacjami, kiedy samo oszacowanie nie wystarczy i naprawdę musimy policzyć?

Przed możliwością odpowiedzenia na te pytania stanęli uczniowie klas piątych uczęszczający na zajęcia koła matematycznego „ABAKUS” prowadzonego przez p. Ewę Derehajło.

Dzięki okularom VR uczniowie mogli uczestniczyć w wirtualnej wycieczce m.in. na wyspę Amedee, stadion Bayern Monachium czy targ w Jordanii. Podczas zwiedzania ciekawych miejsc mieli oni możliwość zmierzenia się z szacowaniem różnej ilości danych obiektów oraz liczenia ich na różne sposoby. Uczniowie zrozumieli, że czasami lepiej wykonać pomiary i obliczenia w małej skali po to, aby można ich było użyć do przewidzenia, co wydarzy się w skali większej.


Laboratoria Przyszłości to Program skierowany m.in. do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach programu szkoła za otrzymane wsparcie finansowe zakupiliśmy wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.