Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie.

Data publikacji strony internetowej: 28.11.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.11.2019 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Marek Horbowicz, sp_am_konstantynow@interia.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 342 50 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

21-543 Konstantynów, ul. Nowa 2

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
3 wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej, 2 wejścia od strony zachodniej, 2 od strony północnej. Jedno wejście od strony wschodniej i jedno wejście od strony zachodniej przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych. Jedno wejście od strony północnej przeznaczone jest dla pracowników kuchni i dostawców, drugie wykorzystywane jest w czasie przerw międzylekcyjnych do wychodzenia uczniów na dziedziniec wewnętrzny szkoły. Pozostałe wejścia służą dla dzieci ze szkoły podstawowej. Interesanci wchodzą do budynku od strony wschodniej. Jedno wejście od strony wschodniej zaopatrzone jest podjazd dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Część budynku posiada 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-4 oraz 5-8, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje windą, na piętro można wejść jedynie po schodach. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu wewnętrznym strony wschodniej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, można z niego dojechać do podjazdu dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.


Raport o stanie dostępności na 01.01.2021