Przedszkole


Statut Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie


Regulaminu Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie


Dziękujemy dla Przedszkola Samorządowego Serpelicach za nominację do challenge na rzecz chorej na SMA Antosi Dąbrowskiej.

Grupa „Słoneczka” z naszego Przedszkola przedstawiła zabawę muzyczno – ruchową „ Gąsienica” Zadanie przekazujemy dalej i nominujemy:

  1. Punkt Przedszkolny w Komarnie Kolonii
  2. Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim

Rada Rodziców Przedszkola

Przewodnicząca

Laszuk Monika

Z-ca Przewodniczącego

Bodzon Karolina

Sekretarz

Tymicka Jolanta

Skarbnik

Stępnik Radosław


WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

  • Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
  • Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane z Przedszkola przez osoby zdrowe.
  • Należy zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m.

Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.


Dane kontaktowe do intendenta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

Numer telefonu: 512 522 430


Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników zatrudnionych w Zespole obowiązuje ograniczenie wejść na teren szkoły rodziców oraz innych osób nie będących pracownikami Zespołu. Osoby wchodzące do budynku powinny:

  1. posiadać osłonę ust i nosa,
  2. zachować odstęp społeczny wynoszący min. 1,5 m,
  3. po wejściu do budynku należy umyć lub zdezynfekować ręce.