Przedszkole

Rok szkolny 2021/2022


KONKURS

„Najpiękniejszy różaniec”

Cele konkursu:

– Rozbudzanie umiłowania modlitwy różańcowej

– Rozwój talentów u dzieci

– Budzenie aktywności twórczej

– Rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości

– Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności

– Dostarczanie dzieciom przeżywania przyjemności i radości z efektów swojego działania

Regulamin

W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci naszego przedszkola. Tematem konkursu jest praca przestrzenna wykonana dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie według własnych pomysłów, z wykorzystaniem najróżniejszych materiałów np. koralików, żołędzi, makaronu, plasteliny, jarzębiny itp. Prace należy składać do wychowawców grup. Do każdego różańca należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem i wiekiem dziecka. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Wykonawcy trzech najpiękniejszych różańców otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy podziękowania w formie dyplomu. Wszystkie różańce zostaną wyeksponowane na wystawie i staną się własnością przedszkola.

Termin składania prac – do 29 października 2021 r.

                                                                          Zapraszam do udziału i życzę powodzenia.

                                                                     Organizator

                                                                               Bożena Sijko- nauczyciel religii


Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu

Deklaracja korzystania z wyżywienia

Programy obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie w roku szkolnym 2021/2022

Lista dzieci w grupach przedszkolnych

Statut Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie


Regulaminu Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie


Dziękujemy dla Przedszkola Samorządowego Serpelicach za nominację do challenge na rzecz chorej na SMA Antosi Dąbrowskiej.

Grupa „Słoneczka” z naszego Przedszkola przedstawiła zabawę muzyczno – ruchową „ Gąsienica” Zadanie przekazujemy dalej i nominujemy:

  1. Punkt Przedszkolny w Komarnie Kolonii
  2. Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim

Rada Rodziców Przedszkola

Przewodnicząca

Laszuk Monika

Z-ca Przewodniczącego

Bodzon Karolina

Sekretarz

Tymicka Jolanta

Skarbnik

Stępnik Radosław


WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

  • Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
  • Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane z Przedszkola przez osoby zdrowe.
  • Należy zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m.

Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.


Dane kontaktowe do intendenta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

Numer telefonu: 512 522 430


Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników zatrudnionych w Zespole obowiązuje ograniczenie wejść na teren szkoły rodziców oraz innych osób nie będących pracownikami Zespołu. Osoby wchodzące do budynku powinny:

  1. posiadać osłonę ust i nosa,
  2. zachować odstęp społeczny wynoszący min. 1,5 m,
  3. po wejściu do budynku należy umyć lub zdezynfekować ręce.