Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r.

w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dokumenty – zarówno wniosek jak i różnego typu załączniki w tym oświadczenia proszę składać drogą elektroniczną w formie skanu, zdjęcia  na adres e-mail: mjankiewicz@spmickiewicz.pl

Przykładowe wzory dokumentów w tym wniosek, oświadczenia
można pobrać ze strony internetowej szkoły – zakładka Rekrutacja do Przedszkola

___________________________________________________________________________

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY

 Kryteria brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego

  1. Na pierwszym etapie
  Lp. Kryteria ustawowe
1. Wielodzietność rodziny kandydata
2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców
4. Niepełnosprawność obojga rodziców
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
  • Na drugim etapie
Lp. Kryteria dodatkowe ustalone przez organ prowadzący
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą lub uczą się/ studiują w systemie dziennym
2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zadeklarowali czas pobytu dziecka w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie
3.   Miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art.5 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
4.   Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola lub innej placówki oświatowej zlokalizowanej w tej samej miejscowości

Potwierdzenie spełniania przez kandydata określonych kryteriów wnioskodawca może składać w formie oświadczenia pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”