Nauczanie hybrydowe klas IV – VIII w okresie od 17 do 30 maja 2021 r.

Uwaga: w dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie klas ósmych na egzamin ósmoklasisty, pozostali uczniowie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zasady pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

w okresie od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r.

 1. Wszyscy uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie, uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej uczą się w systemie hybrydowym zgodnie z harmonogramem wskazanym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 4 maja 2021 r.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych.
 4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego.
 6. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk lub dokładnego ich umycia.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, a jeśli zajdzie taka konieczność powinni zachować zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
  w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 10. Należy przestrzegać zasady zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, a w przypadku gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami należy stosować maseczki.
 11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów/klasa w trakcie przebywania w szkole nie powinna kontaktować się z pozostałymi grupami/klasami.
 12. Każdy oddział klas I-III pracuje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 13. Klasy IV – VIII pracują zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz ustalonym harmonogramem.
 14. Podczas egzaminu ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021 r. do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas ósmych, pozostali uczniowie decyzją dyrektora korzystają z dni wolnych od zajęć lekcyjnych.
 15. Uczniowie miejscowi powinni przychodzić do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.30.
 16. Uczniowie wchodzą do szkoły określonymi wejściami:
  1. klasy I-III – wejściem głównym do Szkoły Podstawowej –SEGMENT A– wejście A4;
  2. klasy IV – wejściem od strony sali gimnastycznej SEGMENT C– wejście C8;
  3. klasy V-VIII – wejściem byłego Gimnazjum SEGMENT B – wejście B1.
 17. W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
 18. Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni:
  1. klasy I-III – szatnia I-III p.31, p.32;
  2. klasy IV – szatnie przy sali 1a oraz 6a;
  3. klasy V-VIII – szatnia p.22.
 19. Uczniowie używają na terenie szkoły osłony ust i nosa w następujących sytuacjach:
  1. w momencie wejścia do szkoły;
  2. w szatni;
  3. w wyjątkowych sytuacjach na korytarzu (w sytuacji braku możliwości zachowania dystansu społecznego z uczniami z innych klas).
 20. Po wejściu na teren szkoły uczeń powinien zdezynfekować lub umyć ręce ciepłą wodą
  z mydłem.
 21. Uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem oraz którzy zostali zgłoszeni przez rodziców do świetlicy szkolnej oczekują na zajęcia w świetlicy szkolnej.
 22. Uczniowie uczą się w wyznaczonej i stałej sali, wyjątek stanowią zajęcia informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęcia dodatkowe:
  1. klasa IVa – s. 1a;
  2. klasa IVb – s. 6a;
  3. klasa V – s. 8;
  4.  klasa VIa – s. 22;
  5.  klasa VIb – s. 1;
  6.  klasa VIIa – s. 21;
  7.  klasa VIIb – s. 20;
  8.  klasa VIIIa – s. 23;
  9.  klasa VIIIb – s. 19.
 23. Przed wejściem na stołówkę oraz do sali informatycznej uczniowie zobowiązani są
  do dokładnego umycia rąk lub ich dezynfekcji.
 24. Podczas przerw uczniowie wychodzą na korytarz i spędzają je w obrębie swojej klasy,
  (nie mieszają się z uczniami innych klas) starając się zachowywać dystans społeczny wynoszący 1,5 m. W sprzyjających warunkach atmosferycznych podczas długiej przerwy wskazane jest by uczniowie wychodzili na świeże powietrze:
  1. klasy I-III wyjście główne – plac przed budynkiem szkoły;
  2. klasy IV wyjście od strony sali gimnastycznej – teren boisk;
  3. klasy V-VIII  wyjście ewakuacyjne od strony północnej – sztuczna trawa;

w tym przypadku nie obowiązuje zmiana obuwia.

25. Sale lekcyjne podczas przerw powinny być zamykane, organizuje się wietrzenie sal po każdej lekcji.

26. W szkole zorganizowana jest stołówka szkolna, w której podczas długich przerw uczniowie mają możliwość spożycia posiłku/obiadu zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczyciela świetlicy wywieszonym do wglądu na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.

27. Po skończonych zajęciach edukacyjnych uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej.

28. Uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe lub autobus szkolny mają obowiązek spędzać ten czas w świetlicy szkolnej.

29. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na świetlicę po zajęciach edukacyjnych wracają do domu.