Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego czarno piszącego długopisu i linijki (na egzaminie z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. W dniach egzaminu z języka polskiego i matematyki zdający wchodzą do szkoły wejściem od strony boisk szkolnych. Po wejściu do budynku szkoły należy umyć ręce wyznaczonej łazience. Jeżeli uczeń przyniósł ze sobą przedmioty których nie można wnieść na salę egzaminacyjną – udaje się: uczeń 8a do sali nr 11, uczeń 8b do sali nr 12, gdzie zostawiają te przedmioty w zamkniętych i podpisanych woreczkach foliowych (przyniesionych ze sobą). Następnie wracają na korytarz przy sali gimnastycznej i zajmują miejsce na przygotowanych krzesełkach zgodnie z numerem w dzienniku. Jeżeli uczeń nie posiada rzeczy do pozostawienia to po umyciu rąk siada na odpowiednim miejscu. Uczniowie klasy 8a wchodzą do szkoły od 740, uczniowie klasy 8b wchodzą do szkoły od 805.

8. Wchodzenie na salę egzaminacyjną rozpocznie się od 830. Wyznaczona osoba będzie odczytywała imię i nazwisko ucznia. Po wejściu na salę uczeń otrzyma kody, zostanie dla niego wylosowany numer miejsca w sali egzaminacyjnej. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca uczeń może zdjąć maseczkę.

9. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

12. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

13. Po zakończeniu egzaminu uczniowie odbierają rzeczy pozostawione w salach nr 11 i 12 i wychodzą ze szkoły tym samym wyjściem.

14. W dniu egzaminu z języka angielskiego (czwartek) uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od szkoły podstawowej. Udają się na piętro, myją ręce w wyznaczonych łazienkach i udają się do przygotowanych sal gdzie oczekują na egzamin. O godzinie 830 uczniowie pod opieką nauczyciela udadzą się do sal egzaminacyjnych. Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają szkołę tym samym wyjściem. Obowiązuje taki sam reżim sanitarny jak w poprzednich dniach oraz zasady losowania miejsc.