I Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Dzieło Sztuki – kopia”

I. ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

II. CELE KONKURSU

1. Zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego.

2. Umożliwienie konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.

3. Rozwijanie zdolności plastycznych.

4. Edukacja w zakresie historii sztuki.

5. Popularyzacja języka sztuki i wychowanie poprzez sztukę.

III. TEMAT PRAC

Tematem pracy plastycznej jest znane dzieło sztuki od zarania dziejów do współczesności.

Wybieracie obraz, który Was zainspirował, zaintrygował lub po prostu go lubicie i staracie się go odwzorować/ skopiować.

Pamiętajcie, że nie możecie kopiować podpisu artysty!


IV. TECHNIKA I FORMAT PRAC

Technika pracz zakresu malarstwa, rysunku, grafiki

(oprócz plasteliny, materiałów sypkich i innych nietrwałych).

Format prac nie może przekraczać 50 cm x 70 cm.


V. TERMINY

Prace wraz z wypełnioną metryczką (załącznik nr 1) naklejoną na odwrocie pracy

i dołączoną zgodą (załącznik nr 2,zgody nie naklejamy na pracę)

należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31.05.2022 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

na adres:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

ul. Nowa 2

21-543 Konstantynów

Z dopiskiem: „Dzieło Sztuki – kopia”


VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 7 –10 lat
  • 11- 15 lat

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Prace zespołowe nie będą rozpatrywane.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu. Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych bez honorarium za prawa autorskie.

4. Prace przechodzą na własność Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

VII. KRYTERIA OCENY

1.Zgodność z oryginałem.

2. Dobór środków wyrazu plastycznego.

3. Walory estetyczne.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. W skład jury zostanie powołane przez Organizatora.

2. Jury przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej.

3. O rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród Organizator powiadomi laureatów do10czerwca 2022 r.

4. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Konstantynowie https://spmickiewicz.pl/

5. Postanowienia Jury są niepodważalne i ostateczne.

6. Nagrody zostaną przesłane do 17 czerwca 2022 r. (data stempla pocztowego) na adres szkoły.

Załącznik nr 1 Metryczka konkursu

Załącznik nr 2 Zgoda rodziców