Ogłoszenie dla uczniów klas I-III i ich rodziców

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego opracowaliśmy zasady postępowania i zachowania podczas pobytu w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci proszeni są o niewchodzenie do przestrzeni wspólnej szkoły, jeżeli jest to konieczne należy zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia – jeżeli rodzice/opiekunowie zmienili ostatnio numer telefonu lub adres mailowy prosimy o jak najszybsze powiadomienie wychowawcy.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) to uczeń zostanie odizolowany od innych dzieci w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, nastąpi  niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 8. Uczniowie będą mieli odrębne wejścia, szatnie, sanitariaty. Prosimy dostosować się do wymagań sanitarnych.
 9. Dzieci należy przyprowadzać do szkoły od 745 zgodnie z wyznaczonym wejściem i odbierać bezpośrednio po zajęciach.  
 10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Świetlica szkolna zapewnia opiekę zgodnie z planem. W pierwszej kolejności będzie sprawowała opiekę nad uczniami dojeżdżającymi oraz nad dziećmi których rodzice są zaangażowani w walkę z Covid-19. Prosimy wszystkich rodziców dzieci miejscowych dotychczas korzystających ze świetlicy aby poinformowali szkołę, czy zamierzają w dalszym ciągu wysyłać dzieci do świetlicy, czy będą je odbierać po zajęciach.

Organizacja przychodzenia do szkoły.

 1. Uczniowie klasy 1a wchodzą do szkoły wejściem A (przy stołówce), zmieniają obuwie w szatni nr 1, uczą się w sali nr 9.
 2. Uczniowie klasy 1b wchodzą do szkoły wejściem A (przy stołówce), zmieniają obuwie w szatni nr 1, uczą się w sali nr 10.
 3. Uczniowie klasy 2a wchodzą do szkoły wejściem B (przy gimnazjum), zmieniają obuwie w szatni nr 22, uczą się w sali nr 18.
 4. Uczniowie klasy 2b wchodzą do szkoły wejściem B (przy gimnazjum), zmieniają obuwie w szatni nr 22, uczą się w sali nr 15.
 5. Uczniowie klasy 3a wchodzą do szkoły wejściem C (przy sali gimnastycznej), zmieniają obuwie w szatni na końcu korytarza na piętrze, uczą się w sali nr 6A.
 6. Uczniowie klasy 3b wchodzą do szkoły wejściem C (przy sali gimnastycznej), zmieniają obuwie w szatni na końcu korytarza na piętrze, uczą się w sali nr 1A.