INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KONSTANTYNOWIE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

Szanowni Państwo,

Szkoła w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania będzie w dalszym ciągu realizowała swoje zadania.

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III, jednocześnie do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII.

Oznacza to, że uczniowie do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Realizacja planu nauczania będzie przebiegała zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Na stronie internetowej szkoły lub w zespołach klasowych na Teamsach będzie zamieszczany tygodniowy rozkład zajęć wraz z informacją o organizowanych zajęciach on-line, tak by rodzice mieli możliwość zapewnienia dziecku dostępu do komputera.

Podstawa programowa będzie realizowana w oparciu o wybrane programy edukacyjne. W zależności od potrzeb programy te będą modyfikowane.

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem różnych metod, w tym:

1) metodą synchroniczną – polegającą na jednoczesnej pracy nauczyciela i ucznia tj. wideolekcja na platformie, wideochat,

2) metodą asynchroniczną – w różnym czasie, np. oglądanie nagrania lekcji, prezentacji, pobieranie materiałów edukacyjnych, dokumentów, filmów przesłanych linkiem, dostępnych dla uczniów na platformie/stronie internetowej,

3) poprzez łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy,

4) w formie konsultacji, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów.

W celu realizacji zajęć uczniowie mogą korzystać z różnego typu źródeł informacji i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym:

1) posiadanych podręczników i ćwiczeń,

2) Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl,

3) materiałów dostępnych na stronach internetowych ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

4) innych, wskazanych przez nauczyciela.

Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie posiadają konta umożliwiające dostęp do platformy Microsoft 365 w tym do aplikacji MS Teams.

Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem różnych źródeł komunikacji, w tym:

1) strony internetowej szkoły na której w panelu głównym będą zamieszczane bieżące ogłoszenia/informacje. W zakładkach poszczególnych klas będzie umieszczany materiał z poszczególnych przedmiotów do realizacji w danym dniu. Uczniowie będą zobowiązani do zapoznania się z przekazanym materiałem, wykonania wskazanych zadań, a następnie przesyłania tych zadań w wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu terminie na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów uczniowie/rodzice powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie;

2) platformy Microsoft 365 – nauczyciele będą za jej pośrednictwem prowadzili lekcje on-line z uczniami wykorzystując Aplikację MS Teams. Również na platformie w zespołach przedmiotowych i klasowych będą zamieszczane informacje dotyczące pracy zdalnej w tym: przedmiotowe zasady oceniania, informacje o sprawdzianach, testach. Udział w zajęciach na platformie służył potwierdzaniu obecności uczniów na zajęciach w danym dniu;

3) kontaktu telefonicznego – nauczyciele będą kontaktowali się z rodzicami na numer podany szkole na początku roku szkolnego, rodzice natomiast w razie potrzeby dzwonią na numer 83 341 50 24 lub na inny numer wskazany przez wychowawcę.

Nauczyciele będą dostępni w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć/planem lekcji, jak również po lekcjach do godziny 16.00. Rodzice mogą kontaktować się bezpośrednio z nauczycielami – wychowawcami po skończonych zajęciach lekcyjnych do godziny 16.00.

Kontakt w/s szkoły z dyrektorem zespołu w placówce (po wcześniejszym umówieniu) środa w godzinach 10.00-12.00 lub każdego dnia telefonicznie pod numerem 83 341 50 24 lub e-mail: sp_am_konstantynow@interia.pl.

Zajęcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną jak i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą odbywały się zgodnie z dotychczas ustalonym harmonogramem. Materiały do zajęć przekazywane będą przez nauczycieli – specjalistów na indywidualne adresy poczty elektronicznej, wskazane przez rodzica i nie będą publikowane na stronie internetowej szkoły. Ponadto nauczyciele specjaliści będą kontaktować się z uczniami na platformie oraz telefonicznie. Zajęcia będą realizowane w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka w uzgodnieniu z rodzicami.

Praca zdalna uczniów podlega ocenie. Uczniowie zostali zapoznani z przedmiotowymi zasadami oceniania w tym obowiązującymi w czasie pracy zdalnej. Zasady oceniania obowiązujące podczas nauki zdalnej zawarte są w § 66a. Statutu szkoły.

Nauczyciele w ramach nauczanego przedmiotu będą prowadzili rejestr ocen poszczególnych uczniów. Oceny będą wpisywane do dziennika.

Rodzice na bieżąco będą informowani przez nauczycieli o postępach i trudnościach w nauce /informacja telefoniczna lub pocztą elektroniczną/.

Nauczyciele na bieżąco będą prowadzili rejestr obecności/aktywności uczniów na swoich zajęciach. Wychowawcy zobowiązani są do współpracy z rodzicami wychowanków w zakresie monitorowania udziału uczniów w poszczególnych zajęciach. Każda nieobecność ucznia na zajęciach w danym dniu powinna być na bieżąco usprawiedliwiana. Informację o powodzie nieobecności/ usprawiedliwienie rodzice przekazują dostępnymi kanałami komunikacyjnymi. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Zgodnie z art. 40 ust. 1 rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; Zgodnie z art. 42 ust. 1 niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć w szkole podstawowej

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, istnieje możliwość zorganizowania nauczania zdalnego w szkole. Informację na ten temat trudności związanych z realizacją nauki w formie zdalnej rodzice powinni zgłaszać do wychowawcy.

Również dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 w szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna, w takim przypadku rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, składając wniosek do dyrektora szkoły na adres: sp_am_konstantynow@interia.pl podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

W tym miejscu zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców – informujcie na bieżąco wychowawców swoich dzieci o pojawiających się utrudnieniach związanych z:

1) zapewnieniem opieki nad dziećmi z uwagi na pracę zawodową związaną z walką z pandemią COVID-19 w tym potrzebie zorganizowania opieki w szkole;

2) wykonywaniem codziennych zadań z poszczególnych przedmiotów, trudności w zrozumieniu nowego materiału;

3) brakiem lub ograniczeniem dostępu do sprzętu komputerowego czy internetu.

Zwracam się z serdeczną prośbą o:

  • bieżące śledzenie strony internetowej szkoły i zawartych tam informacji, głównie dotyczących zdalnego nauczania;
  • bieżące odczytywanie otrzymanych drogą elektroniczną wiadomości i przekazywanie informacji zwrotnych;
  • organizowanie nauki w domu w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie przez uczniów z urządzeń komunikacyjnych, zwracanie uwagi na to, gdzie dokładnie logują się uczniowie, ile ewentualnych kont do kontaktu i wykonywania zadań będą musieli założyć, jakie dane trzeba będzie podać podczas logowania.

W przypadku awarii strony internetowej informacje dla rodziców będą umieszczane w zespołach klasowych na Teamsach – prosimy, aby rodzice sami sprawdzali informacje przekazywane w tej formie, bądź pytali wychowanków czy nie ma tam nowych informacji dla rodziców.

Raz jeszcze apeluję, aby nie traktować czasu zawieszenia zajęć stacjonarnych jako ferii. Nauczyciele podczas pracy zdalnej będą prowadzili przynajmniej dwie lekcje dziennie on-line, będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. W planowaniu swojej pracy zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia obciążenia ucznia realizacją zleconych zadań.

Serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie w kształcenie w trudnych warunkach pandemii. Dziękuję za współdziałanie, gdyż tylko pełne zrozumienie swoich ról i zadań oraz współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za edukację mogą złagodzić negatywne skutki trudności, z którymi musimy się mierzyć.

Z wyrazami szacunku

Monika Jankiewicz

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Konstantynowie