Informacja dla rodziców uczniów klas 3 – 7

Szanowni Rodzice!

Na podstawie § 10f-10n Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021 poz.493 z późn. zm.) szkoła będzie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. (nowy rok szkolny 2021/2022) organizowała zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w łącznym wymiarze 10 godzin dla danego oddziału na trzy przedmioty (matematyka, język polski, język angielski). Będzie to przeciętnie jedna godzina więcej tygodniowo w stosunku do zwykłego planu zajęć.

Zgodnie z § 10g ust.4 rozporządzenia rodzice uczniów składają dyrektorowi pisemną deklarację uczestnictwa w zajęciach wspomagających organizowanych przez szkołę.
Proszę o złożenie deklaracji w terminie do dnia 16 czerwca 2021 roku. Deklarację powinno przynieść dziecko albo można ją pobrać ze strony internetowej szkoły. Jeżeli nie zbierze się odpowiednia grupa uczniów, zajęcia nie będą realizowane (nie będzie można zgłosić się później na zajęcia).

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

Deklaracja